Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy:

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: Marku Dental Krawczyk sp.j. z siedzibą w Częstochowie,
ul. Loretańska 31, NIP: 5730208342, REGON: 00277039200000, KRS: 0000897351,
e-mail: , telefon kontaktowy: 343670000.

II. Cele i podstawy przetwarzania:

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

a. realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO).
b. wysyłania ofert handlowych Administratora oraz w innych celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług Administratora na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c. badania satysfakcji Użytkowników/Klientów/Kontrahentów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz w celu określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników/Klientów/Kontrahentów Administratora z oferowanych produktów i usług, jak również w zakresie tworzenia bazy danych i czynności analitycznych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
e. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).

Poza przypadkami wskazanymi powyżej Administrator może przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z nim w celu uzyskania informacji o ofercie, zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów, m.in.: Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

III. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

IV. Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:

a. w przypadku, przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.
b. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
c. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana.
d. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. przepisy podatkowe lub przepisy dotyczące obowiązku archiwizacyjnego.
e. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje.

V. Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;
- podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe;
- podmiotom świadczącym usługi transportowe;
- podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu.
- podmiotom świadczącym usługi finansowe na Twoje żądanie.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp firmy prawnicze, producenci towarów znajdujących się w ofercie Administratora, agencje marketingowe lub sprzedażowe, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta), podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego lub stacjonarnego.
Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na stronie internetowej Administratora w dokumencie Szczegółowe prawa osób, których dane dotyczą.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VIII. Skarga do PUODO:

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Dodatkowe informacje:

Pliki Cookies
Informacje na temat używania plików cookies na stronie marku.pl opisane są w dokumencie
Polityka Prywatności
.

Bezpieczeństwo

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, włącznie z szyfrowaniem danych oraz technologią SSL, w celu ochrony wszystkich przekazanych danych osobowych przez przypadkową utratą, nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem.

E-Sklep

Sklep internetowy

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, aby otrzymywać najświeższe informacje o naszej ofercie